Rajkumar Ahuja
Founder
Sunil Ahuja
Director
Vishal Patel
H.O.D. Junior Division
Saumil Panchal
Maths Expert
Ketul Bhatt
Physics Expert
Dr.Nirav Soni
Biology Expert
Ashish Patel
Chemistry Expert
Vishvesh Pandya
Chemistry Expert